Manažment pohľadávok

Manažment pohľadávok predstavuje súbor metód, postupov a techník, ktoré umožňujú spoločnostiam efektívne spravovať a monitorovať svoje pohľadávky s cieľom optimalizovať cash flow, minimalizovať riziko neplatenia a zabezpečiť stabilitu finančného zdravia organizácie.

Koľko si účtujeme za manažment pohľadávok?

V prípade dlhodobej spolupráce a potreby manažmentu viac ako 30 pohľadávok mesačne pristupujeme k individuálnemu prístupu pri stanovení cien našich služieb.

  1. Mesačný paušálPo vzájomnej dohode s klientom stanovujeme fixný mesačný paušál za naše služby. Tento paušál pokryje všetky základné náklady spojené s administratívou, sledovaním, komunikáciou a inými činnosťami v rámci manažmentu vašich pohľadávok.

  1. Percentuálny podiel z vymoženej sumyNa základe úspešnosti našich služieb si účtujeme percentuálny podiel z čiastky, ktorú sa nám podarí vymôcť od dlžníka. Táto časť našich poplatkov je performance-based, čo znamená, že naša odmena je priamo úmerná úspechu, ktorý dosiahneme pri vymáhaní vašich pohľadávok.

Tento kombinovaný model účtovania zabezpečuje, že naša motivácia je vždy v súlade s vašimi obchodnými cieľmi, pričom zároveň optimalizujeme náklady spojené s administratívou a manažmentom pohľadávok. Rádi sa s vami stretneme a diskutujeme o konkrétnych číslach a podmienkach našej spolupráce. 

Fázy manažmentu pohľadávok

Nižšie sú podrobne opísané jednotlivé fázy manažmentu pohľadávok: 

Identifikácia a evidencia pohľadávok

V tejto fáze je dôležité správne evidovať všetky pohľadávky, ich výšku, lehoty splatnosti a ostatné relevantné údaje. Kvalitné účtovné systémy a softvérové riešenia sú tu neoceniteľné.

Riziková analýza dlžníkov

Na základe histórie platobnej disciplíny, údajov z obchodného registra, a iných zdrojov sa hodnotí riziko nesplatenia pohľadávky. Podľa tejto analýzy sa potom pohľadávky kategorizujú a prioritizujú.

Komunikácia s dlžníkom

Približne 7-14 dní pred splatnosťou pohľadávky sa odporúča poslať pripomienkový dopis alebo e-mail, ktorým dlžníka upozorníte na blížiacu sa lehotu splatnosti.

Riešenie sporov a dohodnutie splátkového kalendára

V prípade sporu ohľadne pohľadávky je dôležité hľadať konštruktívny dialóg s dlžníkom. Možnosťou je aj dohoda o splátkovom kalendári alebo o iných podmienkach splatenia pohľadávky.

Právne kroky

Pokiaľ dlžník nereaguje na upomienky alebo odmieta splatiť dlh, môže byť potrebné vziať právne kroky. Tieto môžu zahŕňať právnu výzvu, podanie na súd alebo vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekútora.

Monitoring a aktualizácia databázy

Pravidelný monitoring stavu pohľadávok a aktualizácia databázy je nevyhnutná pre efektívny manažment. To zahrňuje aj zaznamenávanie platobnej histórie dlžníkov, čo môže byť užitočné pri budúcich obchodných rozhodnutiach.

V situácii, keď je kontaktné číslo dlžníka nedostupné, či ho nemožno zastihnúť na adrese bydliska, máme v rámci našich oprávnení možnosť využiť prístup k interným databázam Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov. V prípade potreby môžeme taktiež vykonať terénne šetrenie alebo aplikovať špecifické metodiky a know-how v oblasti lokalizácie osôb s cieľom zistiť aktuálny pobyt dlžníka. 

Spoznajte bližšie našu detektívnu kanceláriu.

Okrem expertov zameraných na oblasť vymáhania pohľadávok, disponujeme tiež analytikmi zaoberajúcimi sa detailným skúmaním finančného profilu dlžníkov.

tím vymáhanie pohľadávok

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako hrdí členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, sme zaviazaní poskytovať služby, ktoré sú riadené odbornosťou, integritou a maximálnou dôvernosťou.